Šumava Anny Mackové

Umění a design - obrázek

Jméno Anny Mackové se společně s Váchalovým skloňuje dodnes. Svůj talent a zájem o grafické umění a knižní tvorbu si do vztahu již přinesla. Mackovou a Váchala spojovala technika i ně­která témata, ale vidění a rukopis je autorčin vlastní.

foto k článkuPokud se důstojnému připomenutí padesátileté­ho výročí úmrtí geniálního grafika Josefa Vá­chala věnovalo v roce 2019 roce jen pramálo insti­tucí, a to vesměs nestátních, na jeho partnerku a „žačku“ už si kromě Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově nevzpomněl téměř nikdo, a to i přesto, že Anna Macková (1887–1969) byla bezpochyby talentovanou malířkou a grafičkou a z tohoto světa odešla jen několik málo dní před Váchalem, 4. května 1969 ve svých 82 letech.

foto k článkuJméno Anny Mackové se nicméně společně s Váchalovým skloňuje dodnes. Macková se tím na jedné straně připomíná, na straně druhé se však vytrácí jako samostatná tvůrčí osobnost. Dluh se jí snažila splatit Galerie Muzea Šumavy v Kašperských Horách, která na její počest uspo­řádala na počátku roku 2020 její samostatnou vý­stavu s názvem Š u m a va A n n y M a c k ov é . V Kašper­ských Horách totiž Macková společně s Vácha­lem vystavovala v roce 1959, a muzeum tak zís­kalo některé z jejich prací, které tvořily základ letošní prezentace. Vystaveny byly grafické listy, akvarely a kresby týkající se Šumavy, společné lásky partnerů. Nechyběly ani dobové fotografie korespondující s pracemi Mackové. Bohužel vý­stava musela být z důvodu virové pandemie před­časně ukončena. Macková by se nad touto skuteč­ností nejspíše hořce pousmála...

foto k článkuJádrem výstavy byla kniha „P r á š i l sk á p ap í r ­na“, pro kterou Macková vytvořila dřevoryty ilu­strující pracovní procesy v papírnách. K těmto Váchal napsal a vysadil text. V papírně kupova­li papír nejen Macková a Váchal pro své grafiky a autorské knihy, ale například i prezidentská kancelář. Ruční papírna však v roce 1933 lehla popelem. Kniha tak vzdává hold nejen tomuto podniku rodiny Eggerthů, ale celému papíren­skému řemeslu. Papír je totiž pro grafika jedním z nejdůležitějších materiálů, médiem, které může zásadně ovlivnit celkové vyznění grafického lis­tu. Protože se muzeu podařilo získat dva exem­pláře této knihy, divák si mohl prohlédnout stra­ny, na kterých jsou barevné dřevoryty, zároveň mu však nezůstane utajen ani Váchalův text. Že papírna v Prášilech měla pro Mackovou i Vácha­la zásadní význam, ukazují i další práce Macko­vé, jejichž ústředním motivem je právě papírna. Na výstavě byly prezentovány také některé z dru­hů papírů, které se v Prášilech vyráběly.

foto k článkuK dalším grafikám a kresbám pak patřila pří­rodní zákoutí, krajiny se staveními nebo s do­mácími zvířaty. Některé z kreseb byly vystave­ny vůbec poprvé. Šumavu procestovala Macková společně s Váchalem a psem Tarzanem ve dvacá­tých a třicátých letech, která patřila k šťastným obdobím života páru. Kurátorka dr. Hana Klín-ková, která se výrazně zasadila o vznik výstavy, se nebála ani přímého srovnání Mackové a Vá­chalovy tvorby a postavila proti sobě například motiv vrby, zpracovaný oběma umělci. Pod tou­to vrbou se měly podle pověsti najít kosti, řeme­ní a zbroj rejtara z třicetileté války, který si měl uříznout proutek, aby popohnal koně, ale pro­padl se do mokré slatiny. Srovnáním prací ku­rátorka poukazovala na osobitost vidění a umě­leckého hledání Anny Mackové. Macková totiž nebyla „pouhou“ Váchalovou „žákyní“ a její ces­ta k umění byla jako pro ženu její doby značně složitá.

foto k článkuMacková se rozhodla věnovat umělecké tvor­bě v době, kdy na našem území ještě ženy nemě­ly přístup na akademie a jiné umělecké instituce. Ke studiu sloužily, ostatně jako i jinde ve svě­tě, soukromé školy. Macková studovala v Praze v letech 1909–1911 u malíře a grafika Karla Re­isnera portrét, zátiší a krajinu, grafiku se poslé­ze učila u Františka Horkého. Její první grafic­ké listy byly ještě černobílé. Projevuje se v nich však její zájem o krajinu. Ve dvacátých letech vy­tvořila cykly dřevorytů D o m a žl i c e (1917), Z Č e s ­k é ho rá j e (1918) a N á c h od s ko (1919). Věnovala se také námětům květin a zvířat a knižní bibliofilii. Těšila se příznivé kritice. Josefa Váchala potkala v roce 1918, v tu dobu byl Váchal ženatý. Vzájem­ný vztah se plně rozvinul až po smrti jeho ženy Marie v roce 1922. S Váchalem Macková neces­tovala jen na Šumavu, ale například také do Ju­goslávie a na Slovensko. Situace neprovdané že­ny, která se navíc věnuje umělecké tvorbě, pro ni však rozhodně jednoduchá nebyla.

….

Celý článek je možné si přečíst v časopise o umění PZ (Prostor Zlín), č. 4/2020

Prostor Zlín

Prostor Zlín je odborný časopis s více než dvacetiletou historií. Vychází čtvrtletně a jeho vydavatelem je Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, která při přípravě spolupracuje s předními českými i slovenskými umělci, kurátory a dalšími odbornými pracovníky galerijních institucí.
Stěžejním tématem Prostoru je výtvarné umění, tradičně se zvláštním zaměřením na současnou tvorbu a galerijní sbírkotvornou i výstavní praxi. Důležité postavení v jeho obsahové skladbě zaujímají moderní architektura a design. Značné pozornosti se už od roku 2004 na stránkách periodika těší i slovenské výtvarné umění. Nedílným fenoménem je i rubrika archiv a poezie s vazbou k výtvarnému umění.
Prostor Zlín vznikl v roce 1993 a procházel různými funkčními proměnami jak po grafické stránce, tak růstem počtu stran. Po obsahové stránce se z původně informativně založených textů podařilo postupně přejít k delším odborným teoretickým a analyticko-kritickým článkům. V počátečním období Prostor Zlín vycházel ve formě novin (1993 – 1995), kdy v roce 1996 dostal časopiseckou podobu. Počínaje 10. ročníkem (2003) Prostor Zlín začal vycházet jako čtvrtletník. 

Odkaz na předplatné časopisu ZDE

Šumava Anny Mackové ~ iUmeni.cz ~

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Informace o časopisu

Název: Prostor Zlín (PZ) – č. 4/2020
Autor: kolektiv
Rok vydání: 2020

Koupit u nás

Další články

Umění a design - obrázek

Studenti vysokých uměleckých škol v Praze se spojili, otevírají digitální galeri …

Od 5. května do 31. srpna 2021 se otevře v parku Národní kulturní památky Vyšehrad digitální galerie VYŠEART, na které se podílí studenti tří vysokých uměleckých škol v P … Celý článek

Umění a design - obrázek

Antonín Manto: „Jako jeden z prvních mám možnost vidět vítězný film a následně s …

Asociace českých kameramanů vyhlásila vítěze 26. ročníku profesních Cen AČK za rok 2020. Skleněné trofeje již několik let navrhuje prestižní výtvarník Antonín Manto Mrnka … Celý článek

Umění a design - obrázek

Nemáme Bienále, máme Rajlicha

V zahraničí mu říkali Mr. Brno, letos by se dožil sta let a Moravská galerie mu věnovala trojici výstav. Je na nich prezentován jako všestranná kulturní a umělecká osobno … Celý článek

Umění a design - obrázek

Historie se opakuje: nepříznivá doba může vést k obdobím velké kreativity

Trh s uměním jel během podzimního lockdownu na volnoběh. Umělci přicházeli o živobytí. I v obtížných podmínkách se dá nakouknout „Skrze Okna“ na změnu. Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

iUmeni.cz - expluzivní publikace pro milovníky krásných knih i sběratele - imgReklama