Prohlášení o zpracování osobních údajů

Vážení návštěvníci a uživatelé naší webové stránky,
dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s Vaší návštěvou a využíváním služeb internetového portálu iumeni.cz (dále jen „webová stránka“) dochází ke zpracování údajů, které se týkají Vaší osoby (dále jen „osobní údaje“). V tomto prohlášení se dozvíte, kdo, kdy a jaké osobní údaje zpracovává, za jakým účelem, na jakém právním základu, a jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Ing. Jana Chládková, IČ 75959151, se sídlem Svitáčkova 805/31, 664 47 Střelice, emailová adresa: info@iumeni.cz, podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Magistrátem města Brna, č.j. MMB/0119690/2012 (dále jen „správce“).

Zpracování protokolových souborů

V souvislosti s Vaší návštěvou webové stránky dochází ke zpracování protokolových souborů. Protokolové soubory obsahují údaje o přístupech na webovou stránku, které automaticky zaznamenává náš webový server. Zaznamenávány jsou následující údaje: webový požadavek, kód odpovědi http, datum a čas přístupu, množství přenesených dat, předchozí navštívená webová stránka, poptávající provider, IP adresa, údaj o operačním systému a webovém prohlížeči přistupujícího zařízení.

Zpracování protokolových souborů probíhá za účelem zajištění funkčnosti a ochrany webové stránky před počítačovými útoky. Zpracování probíhá bez souhlasu návštěvníka webové stránky, přičemž právním základem pro zpracování je náš oprávněný zájem.

Protokolové soubory standardně uchováváme po dobu 12 měsíců od návštěvy webové stránky. Vznikne-li na naší straně oprávněný zájem uchovat příslušná data po delší dobu, budou tato data uchována po nezbytně nutnou delší dobu.

Protokolové soubory můžeme zpracovávat i za účelem optimalizace webové stránky. Pro tento účel zpracování je IP adresa, pomocí které se připojujete na webovou stránku, promptně anonymizována. Při následném vyhodnocování protokolových souborů proto není možné zjistit Vaši totožnost.

Zpracování cookies

V souvislosti s Vaší návštěvou webové stránky dále dochází ke zpracování cookies. Cookies jsou malé soubory, které se při návštěvě webové stránky ukládají do počítače nebo jiného zařízení, ze kterého se na webovou stránku připojujete. Dočasné cookies umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení webové stránky a po zavření webového prohlížeče se vymažou. Permanentní cookies zůstávají po určitou dobu uloženy ve Vašem zařízení a umožňují toto zařízení rozpoznat při opětovné návštěvě webové stránky.

Používáme cookies k zajištění funkčnosti webové stránky, zvýšení uživatelského pohodlí a analytickým účelům. K některým z uvedených činností využíváme služeb třetích osob, které za tímto účelem mohou shromažďovat určité informace o Vašem chování na naší webové stránce, načítat cookies uložené ve Vašem zařízení, případně do Vašeho zařízení umísťovat cookies vlastní. K těmto účelům jsou shromažďovány pouze takové údaje, ze kterých není možné zjistit Vaši totožnost. Právním základem pro zpracování je náš oprávněný zájem.

Používáme-li permanentní cookies, zůstávají uloženy ve Vašem zařízení po dobu maximálně do dobu 2 let. Váš webový prohlížeč umožňuje cookies uložené ve Vašem zařízení kdykoli vymazat a ukládání cookies do budoucna odmítnout nebo omezit. Změnou nastavení cookies nicméně může dojít ke snížení uživatelské přívětivosti webové stánky a některé služby a funkce (např. nákupní košík) nemusí fungovat. Podrobnější informace o nastavení cookies jsou k dispozici přímo v nastavení Vašeho prohlížeče, případně, prosím, nahlédněte do nápovědy daného prohlížeče. Informace o nastavení cookies u nejpoužívanějších webových prohlížečů naleznete rovněž zde: Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox. Více informací o cookies naleznete na stránce http://www.allaboutcookies.org. (anglicky)

Google Analytics

K analýze webové stránky používáme službu Google Analytics, poskytovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Detailní informace o službě Google Analytics.

Pokud nechcete službě Google Analytics umožnit použití svých dat, můžete si nainstalovat Google Analitics Opt-out Browser Add-on.

Více informací o tom, jak Google chrání Vaše soukromí, naleznete na stránce https://policies.google.com.

Zasílání newsletteru

V případě Vašeho zájmu o zasílání newsletteru Vám budeme zasílat newsletter o novinkách našeho portálu. Emailová adresa, kterou pro tento účel uvedete, bude po ověření zařazena do databáze adres pro zasílání newsletteru. Právním základem pro zpracování emailové adresy je Váš souhlas.

Newsletter Vám budeme zasílat i v případě, že jste zákazník našeho e-shopu, a souhlas s využitím své emailové adresy k tomuto účelu jste neodmítli. Právním základem pro zařazení Vaší emailové adresy do databáze adres pro zasílání newsletteru je v tomto případě náš oprávněný zájem a zákonné zmocnění vyplývající z ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Newsletter Vám budeme zasílat a Vaši emailovou adresu budeme evidovat v příslušné databázi, dokud zasílání newsletteru neodmítnete, resp. dokud souhlas se zpracováním emailové adresy k tomuto účelu neodvoláte, což můžete učinit kdykoli písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce, na emailovou adresu info@iumeni.cz nebo pomocí odkazu v patičce každého newsletteru.

Dovolujeme si Vás upozornit, že údaje o tom, na jakém základě jsme Vám newsletter zasílali, a údaje o tom, kdy jste zasílání newsletteru odmítli nebo kdy jste souhlas se zpracováním emailové adresy k tomuto účelu odvolali, můžeme zpracovávat ještě po dobu 3 až 4 let poté, co bude Vaše emailová adresa z databáze pro zasílání newsletteru vymazána, a to za účelem prokázání zákonnosti zpracování osobních údajů.

Vedení uživatelského účtu

V případě, že si zřídíte uživatelský účet, budeme zpracovávat osobní údaje, které uvedete při zřízení svého uživatelského účtu, a které případně budete aktualizovat při správě tohoto účtu, zejména emailovou adresu (slouží i jako přihlašovací jméno), heslo, jméno, příjmení, telefon, fakturační adresu, případně akademický titul, identifikační a kontaktní údaje právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, jedná-li se o uživatelský účet této osoby, a adresu pro doručení zboží zakoupeného v e-shopu, liší-li se od fakturační adresy.

Uvedené osobní údaje budeme zpracovávat za účelem vedení uživatelského účtu, který slouží mimo jiné k zapamatovaní Vašich fakturačních a doručovacích údajů pro případný nákup v e-shopu. Právním základem pro zpracování je Váš souhlas.

Zřízení uživatelského účtu je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů za tímto účelem je rovněž dobrovolné, avšak bez poskytnutí určitých osobních údajů není zřízení a vedení uživatelského účtu možné. Výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vedení uživatelského účtu můžete kdykoli odvolat (v případě, že se odvolání bude týkat údajů, které jsou pro zřízení uživatelského účtu povinné, nelze účet nadále vést a bude zrušen). Můžete rovněž sami žádat zrušení svého uživatelského účtu. Obojí můžete učinit písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce nebo na emailovou adresu info@iumeni.cz.

Dovolujeme si Vás upozornit, že údaje o tom, jak jsme získali Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely vedení uživatelského účtu, a údaje o tom, kdy jste souhlas odvolali nebo požádali o zrušení účtu, můžeme zpracovávat ještě po dobu 3 až 4 let poté, co budou Vaše osobní údaje z uživatelského účtu vymazány nebo po přiměřenou dobu poté, o bude Váš uživatelský účet zrušen, a to za účelem prokázání zákonnosti zpracování osobních údajů.

Nákup zboží v e-shopu

V případě, že si objednáte zboží z e-shopu, budeme zpracovávat osobní údaje, které uvedete v objednávce, zejména jméno, příjmení, emailovou adresu, telefon, fakturační adresu a adresu pro doručení zboží, liší-li se od fakturační adresy. Uhradíte-li kupní cenu zboží bankovním převodem, budeme zpracovávat rovněž číslo bankovního účtu, ze kterého byla kupní cena uhrazena. Společně s těmito údaji budeme zpracovávat údaje o nákupu a zakoupeném zboží.

Uvedené osobní údaje budeme zpracovávat za účelem Vaší identifikace jako smluvní strany, informování o průběhu vyřizování objednávky, pro potřeby případné další komunikace s Vámi ohledně objednávky, dodání objednaného zboží, za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů o ochraně spotřebitele (např. řádné potvrzení obdržení objednávky, řádné vrácení peněžních prostředků v případě, že zákazník odstoupí od smlouvy apod.), vedení účetní a daňové evidence a v neposlední řadě za účelem prokázání splnění smluvních a zákonných povinností a vymáhání pohledávek z uzavřených smluv. Právním základem pro zpracování je splnění smlouvy, splnění právní povinnosti a náš oprávněný zájem.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak bez poskytnutí určitých osobních údajů není nákup zboží v e-shopu možný.

Výše uvedené osobní údaje budeme uchovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní nebo zprostředkovatelské smlouvy. Vznikne-li na naší straně oprávněný zájem nebo stanoví-li nám právní předpis povinnost uchovávat ty které osobní údaje po delší dobu, budeme tyto údaje uchovávat po nezbytně nutnou delší dobu.

V případě, že má být zboží doručeno na adresu uvedenou v objednávce, poskytneme Vaše osobní údaje (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a doručovací adresa) příslušnému přepravci.

V případě uzavření zprostředkovatelské smlouvy poskytneme Vaše osobní údaje příslušnému prodávajícímu.

Uvedete-li v objednávce svůj akademický titul, souhlasíte s tím, aby byl k výše uvedeným účelům a za výše uvedených podmínek zpracováván i tento osobní údaj. Právním základem pro zpracování je v tomto případě Váš souhlas, který můžete kdykoli odvolat.

O využití Vaší emailové adresy k zasílání newsletteru a právech, která v této souvislosti máte, je pojednáno výše.

Odstoupení od smlouvy, uplatnění práva z vadného plnění či jiného práva

V případě, že odstoupíte od smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, nebo jejíž uzavření jsme zprostředkovali, uplatníte právo z vadného plnění nebo jiné právo, budeme zpracovávat osobní údaje, které uvedete v souvislosti s odstoupením nebo uplatněním příslušného práva, zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje a důvod uplatnění práva.

Uvedené osobní údaje budeme zpracovávat za účelem posouzení důvodnosti uplatnění práva, vypořádání vzájemných práv a povinností, které z uplatnění práva vznikají, a prokázání splnění příslušných smluvních a zákonných povinností. Právním základem pro zpracování je splnění smlouvy, splnění právní povinnosti a náš oprávněný zájem.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak bez poskytnutí určitých osobních údajů nelze uplatněné právo posoudit a vypořádat.

Výše uvedené osobní údaje budeme uchovávat po dobu 5 let od úplného vypořádání vzájemných práv a povinností, které z uplatnění příslušného práva vznikají, nebo jiného vyřízení věci. Vznikne-li na naší straně oprávněný zájem uchovat ty které osobní údaje po delší dobu, budeme tyto údaje uchovávat po nezbytně nutnou delší dobu.

Způsob zpracování osobních údajů, zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme manuálně - v listinné a/nebo elektronické podobě - i elektronickými prostředky způsobem, který umožňuje uložení osobních údajů v elektronických databázích a zpracování těchto údajů počítačovými programy, jež používáme my a osoby uvedené níže.

Zpracování osobních údajů provádíme jednak sami, jednak prostřednictvím třetích osob, které nám poskytují externí služby, např. přepravní služby, programátorské služby, serverové služby, rozesílání emailů, statistiky a analýzy návštěvnosti webové stránky, provoz záložních serverů, vedení účetnictví a daňové evidence, právní služby, vymáhání a inkaso pohledávek. Tyto osoby zpracovávají osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu, za podmínek uvedených v předchozích částech tohoto prohlášení a pouze za účelem poskytnutí příslušných služeb naší straně.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky od společnosti Heureka.cz provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. K tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Pro propagaci eshopu jsou využívané služby zbozi.cz, sklik.cz od společnosti "Seznam" - bližší informace o použití těchto služeb a ochraně osobních údajů jsou uvedené přímo na stránkách provozovatele https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/.

Jiným subjektům osobní údaje zpřístupníme pouze v případě, že mají zákonný důvod pro přístup k těmto údajům (zejména orgány veřejné správy) nebo pokud to bude nutné pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů (např. soudy), a to vždy pouze v nezbytném rozsahu.

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

  • právo na potvrzení, zda údaje osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo na přístup k těmto osobním údajům a dalším informacím uvedeným v článku 15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“),
  • právo na opravu nepřesných osobních údajů a s přihlédnutím k účelům zpracování i na doplnění neúplných osobních údajů, které se Vás týkají,
  • právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, v případech uvedených v článku 17 Nařízení,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, v případech uvedených v článku 18 Nařízení,
  • právo na přenositelnost osobních údajů, čímž se rozumí právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) nebo článku 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení a zpracování se provádí automatizovaně,
  • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které se Vás týkají, v případě, že zpracování je založeno na souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) nebo článku 9 odst. 2 písm. a) Nařízení,
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Dále Vás upozorňujeme, že

  • z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení (tzn. v případech, kdy právním základem pro zpracování je veřejný zájem nebo oprávněný zájem správce), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních, a
  • pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.


Toto prohlášení o zpracování osobních údajů je platné a účinné od 19.5.2018