Eva Čapková, recenze na knihu Drapérie

Recenze - obrázek

V dějinách umění existují motivy, které známe takřka od samých počátků, které se přelévají z jednoho století do druhého, jejichž vnější podoba se mění podle slohu, ke kterému zrovna náleží. Současně však odráží také individualitu umělce.

Často mívají funkci, která je buď neměnná či naopak proměnlivá v rámci jednoho slohu, autora či dokonce díla. Takové jednotliviny vnímáme automaticky, víme, že jsou součástí uměleckých děl, ale blíže je nezkoumáme. Jednou z takových je i drapérie.

foto k článkuDrapérie doprovází lidské tělo, souvisí s ním, ale přesto jí byla v rámci teorie umění dosud věnována jen malá pozornost. Zmínky o provedení drapérie najdeme v jednotlivých publikacích. Pokud existují studie, zabývají se především jednou epochou, jedním stylem nebo jedním územím, jsou tedy jakýmsi výřezem ze skutečnosti. Autor, který si dal za cíl zmapovat vývoj zpodobňování drapérie a jejích funkcí ve výtvarném umění evropských států, tak stojí před obtížným úkolem. Musí postihnout umělecké slohy od antické doby až po současnost, musí mít přehled nejen o ikonických dílech dané epochy, ale musí umět rozpoznat obecné znaky a na jejich základě vytvořit určitá pravidla, což je v případě umělecké tvorby značně komplikované, jelikož dějiny umění jsou také dějinami výjimek. Drapérie navíc umožňovala daleko volnější přístup umělce k jejímu ztvárnění, než dovolovaly jiné části obrazu, především lidská figura. Badatel se přitom nemůže opřít o soubornou literaturu, jelikož komplexní knižní dílo zabývající se v našem případě drapérií dosud neexistuje. Naopak, musí posbírat jednotlivé střípky a pokusit se je spojit do celistvého obrazu, což vyžaduje nejen solidní obecný přehled, ale i neskonalou badatelskou píli a trpělivost.

foto k článkuMichal Janata si takový úkol sám stanovil. Jak uvádí, do jedné studie však nelze pojmout takové množství drapérií, které je k dispozici v rámci dostupných uměleckých děl. Autor provádí výběr. Na straně jedné je tento výběr nutně subjektivní, na straně druhé však příklady reprezentují mnohost, a proto z nich můžeme odvodit obecná charakteristika.

foto k článkuJiž odpověď na tak jednoduchou otázku, co je to drapérie, není jednoduchá vůbec. Při troše tolerance lze totiž drapérii chápat jako „všechno, co se vzpříčilo diktátu rovné, nečleněné plochy.“ Je draperie nekonečnou modelací tvarů, pohyb fixovaný v soše nebo malbě, symbolem přírodních jevů, odkazem na lidskou tělesnost, symbolem proměny iluze ve skutečnost a skutečnosti v iluzi, tvarem otevřeným nejrůznějším možnostem, zásobnicí tvarů, výtvarným prvkem kompozice? Autor čtenáře provází tímto labyrintem. Vysvětluje vzájemné vztahy mezi drapérií a tělem, tělesností, hloubkou a povrchem, jejichž hranice jsou mnohdy rozostřené. Poukazuje na její ochrannou, estetickou, sociální či politickou funkci. Drapérii chápe také jako nositelku dalších významů, jež umocňuje řeč těla a poskytuje mu kontext. Jisté tedy je, že drapérie nepatří, nebo jen částečně, pouze do oděvní či jiné parciální kultury.

foto k článku Autor přemítá o vztazích mezi drapérií, iluzí a pravdou, o vztahu k tělu, které označuje mimo jiné slovy „kadlub drapérie“, o draperii ve vztahu k erósu, o drapérii jako echu někdejší přítomnosti pohybu, či jako o oděvu, sociální kůži, která může být výrazem konformity, ale naopak i individualizace, sebeformování a sebeprezentace, či rytmu draperii vlastním. V kapitole Slyšet prázdno a vidět ticho ukazuje drapérii jako fenomén, který na sebe váže časový prvek. Autor hovoří o tichu, ale zároveň i o hudbě, jelikož ticho je základem či podmínkou hudby. Drapérie může také vizualizovat a uchovávat určitý procesuální děj, jak můžeme vidět na příkladě děl výtvarnice Terezy Samkové, která na plátně fixuje záznamy průběhu času a na ploše zůstává záznam oné v čase uchopené tělesnosti. Draperie se stává médiem času. Důležité je také naše vnímání, které probíhá rovněž v časovém úseku. Všechny záhyby, kypící útvary nebo naopak strohou linearitu totiž nemůžeme postihnout v jeden okamžik.

Vztah k tělesnosti se táhne jako pověstná červená nit celou knihou. Vždyť „dějiny“ drapérie jsou zároveň „historií“ výtvarného pojetí tělesnosti. Draperie může tělo zahalovat či ho odhaluje, podtrhuje nebo naopak schovává tělesné křivky, může existovat také jako pouhá možnost zahalení. Palčivě k nám promlouvají draperie bez těl Karen La Monte či Roberta Morrise, v nichž absence těla mimořádně silně tělo tematizuje, dotýká se ho jako archetypu, ale akcentuje i smrt, jelikož smrt můžeme chápat také jako absolutní nepřítomnost.

foto k článkuTyto teoretické úvahy čtenář nalezne zejména v první části knihy, v níž se autor zabývá možnostmi uchopení tak komplexního fenoménu jakým drapérie je. Po vyjasnění východisek a směrech uvažování autor přechází v druhé části k jednotlivým dějinným epochám. Nazírá na drapérii ve všech obdobích, poukazuje na její proměny a upozorňuje na sepětí s tehdejším chápáním světa, na filozofická východiska dané epochy. Připomíná nejznámější umělecká díla a předkládá čtenáři způsoby uměleckého ztvárnění drapérií v jednotlivých dílech malířských i sochařských. Setkáme se s takovými významnými jmény, jako jsou Jan van Eyck, Andrea Mantegna, Rafael Santi, Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Giorgione, Rembrandt, Bernini, El Greco, Paul Cézanne, René Magritte, Henry Moore a jejich individuálním provedením drapérie, kterou autor pro jedinečnost pojetí přirovnává také k papilárním liniím v kriminalistice. Z české provenience můžeme zmínit například draperii v dílech Mistra Třeboňského oltáře, Mistra Theodorika, Petra Brandla, Josefa Mánesa či Jana Hudečka. Autor však nevynechává ani fotografická díla dvacátého století, v nichž je draperie rovněž důležitým činitelem. Jmenujme namátkou Františka Drtikola, u něhož byla drapérie využívána jako výtvarné dotvoření ženského aktu, nebo Tona Stana a jeho fotografii s názvem Smysl z roku 1992, v níž drapérie umocňuje vertikalitu kompozice a podtrhuje bělost modelčiny kůže. Autor v těchto kapitolách představuje čtenáři drapérii asketickou i opulentní, majestátní, subtilní, chvějivou, organickou, těžkou, geometrickou, odtažitě krásnou, vizuálně hegemonní. Celé pojednání končí kapitolou: Drapérie jako pandán k tělesnosti, v níž jsou shrnuta nejdůležitější zjištění.

foto k článkuNová kniha Michala Janaty směřuje k syntéze různorodosti. Svým vědeckým přístupem vystavěl autor určitou výchozí platformu pro nová zkoumání. Publikace totiž může být inspirujícím východiskem pro další studie či podnětem ke studiím o jednotlivých fenoménem spjatých z drapérií. Autor poukazuje na důležitá, avšak často opomíjená témata, a přibližuje je nejen odbornému zájemci, ale svým čtivým jazykem prakticky každému zájemci o výtvarné umění. Se všemi úvahami však nemusíme nutně souhlasit, můžeme s nimi také polemizovat, což bude pro další diskurz přínosem. Myslím si, že cílem každé takové publikace má být podnícení ke kladení otázek, senzibilizace pro dané téma a vyvolání kultivované diskuze.

Jedná se o kompaktní přehledovou publikaci o 224 stranách, která osvětluje bytí drapérie z různých perspektiv. Poukazuje na její historický rozměr, na její spojitost s přírodou a kulturou, na její bohatou symboliku. Text je doprovázen obrazovým doprovodem a bibliografií.

Slovy autora: „Drapérie má svoji krásu, proniknutou invencí umělců, má svoje tajemství a významy, kterým je nutné porozumět. A to je nakonec i cílem této knihy.“

Eva Čapková, recenze na knihu Drapérie ~ iUmeni.cz ~

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Informace o knize

Název: Drapérie
Autor: Michal Janata
Rok vydání: 2024

Koupit tuto knihu u nás

Další články

Recenze - obrázek

Recenze knihy: Riedel – Sklo, trendy, inovace

Obsáhlá publikace věnující se sklárně Riedel s podtitulem „Užitkové, dekorativní, luxusní a osvětlovací sklo firmy Jos. Riedel a jejích předchůdců (1752–1945)“ přináší mn … Celý článek

Recenze - obrázek

Recenze knihy: Moravská lidová fajáns 1750–1880 v Moravském zemském muzeu v Brn …

Kniha „Moravská lidová fajáns 1750–1880 v Moravském zemském muzeu v Brně“ Aleny Kalinové představuje cenný přínos ke studiu lidové keramiky na území dnešní Moravy. Celý článek

Recenze - obrázek

Objevte mimořádnou tvůrčí sílu, která stojí za průkopnickými díly Vladimíra Boud …

Nová monografie vychází v roce 100. výročí narození výjimečného umělce. Kniha Vladimír Boudník. Zrcadlo vnitřního života představuje tvorbu jednoho z našich nejpozoruhodn … Celý článek

Recenze - obrázek

Od dřevěných beden ke knize – vychází mimořádná monografie o Františku Kalivodov …

Vychází mimořádná monografie architekta Františka Kalivody pod názevem kali-ARCH / FI-FO / TYPO – františek kalivoda (1913–1971): vize a návraty modernismu. Knihu v česko … Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

iUmeni.cz - expluzivní publikace pro milovníky krásných knih i sběratele - imgReklama