Juraj Rusňák – monografia

Autor
InformaceSlovensky, 2014
PopisAkademicky´ socha´r Juraj Rusnˇa´k (nar. 1938, Cˇervenica) je origina´lnym umelcom, solite´rom, ktory´ neustu´pil z vlastnej cesty ani pod ideovo - po…
více informací
Dostupnostdo týdne
Cena s DPH
1 015
Změna měny Platba v EUR

Dárek k tomuto zboží ZDARMA
"originální autorská záložka do knihy"


NakladatelGalerie Nedbalka
ISBN9788097126964
EAN9788097126964
JazykSlovensky
Rok vydání
Hmotnost0.87 Kg
Rozměr230x280 mm
Vazbapevná
Počet stran242

Bližší informace o knize "Juraj Rusňák – monografia"

Akademicky´ socha´r Juraj Rusnˇa´k (nar. 1938, Cˇervenica) je origina´lnym umelcom, solite´rom, ktory´ neustu´pil z vlastnej cesty ani pod ideovo - politicky´m tlakom totalitne´ho rezˇimu v by´valom Cˇeskoslovensku, ani pozˇiadavke trhove´ho mechanizmu na samou´cˇelne´ sˇokuju´ce a na efekte postavene´ pra´zdne vy´tvarne´ prejavy, mechanizmu, ktory´ nastavil podmienky v slovenskom vy´tvarnom prostredi´ v pono- vembrovom obdobi´. Juraj Rusňák – monografia, autor Juraj Mojžiš.


Anotace knihy " Juraj Rusňák – monografia, autor Juraj Mojžiš"

Zachovanie vlastnej autono´mie znamenalo vy´razne´ obmedzenie po^sobenia na oficia´lnej socha´rskej sce´ne, u´stup do u´strania a neobisˇlo sa bez potreby obeti´ a nevyhnutnosti prispo^sobitˇ rozmery a materia´l socha´rskych diel. Bez toho, aby utrpela ich vysoka´ kvalita. Predsa vsˇak v nˇom zostala potreba „obha´jitˇ“, precˇo nemo^zˇeme vidietˇ vsˇetko, k cˇomu v jeho tiahnuti´ k monumentalite vnu´torne dospel. Toto ako vedu´ci moti´v prestupuje celu´ knihu o jeho zˇivote, u´vaha´ch a tvorbe.

Spracovanie autobiograficke´ho rozpomi´nania a stoiek stra´n za´piskov a u´vah Juraja Rusnˇa´ka umozˇnilo zmapovatˇ klˇu´cˇove´ deje, ktore´ viedli k formovaniu jeho osobnosti a umeleckej vy´povede. Patria k nim najma¨ detstvo a rana´ mladostˇ prezˇi´vane´ v lone pri´rody a v rytme vidieckeho zˇivota spojene´ho s nepretrzˇity´m vysoky´m pracovny´m vy´konom v rodnej obci na vy´chodnom Slovensku, a obdobie hlˇadania zmyslu a formy umelecke´ho prejavu humanisticky zamerane´ho tvorcu. State o socha´rskej a kresliarskej tvorbe umozˇnˇuju´ zu´cˇastnitˇ sa procesu ich vzniku a prehlbuju´ vizua´lny za´zˇitok ich reprodukcii´. Samotna´ kresba nie je u Juraja Rusnˇa´ka iba v pozi´cii´ pri´pravy na sochu, ale stala sa autentickou vy´tvarnou tvorbou dotiahnutou k dokonalosti v pastelovy´ch obrazoch. Socha´rska tvorba Juraja Rusnˇa´ka da´va vy´raz zˇivotu a rastu v ich premena´ch, idea´lu harmo´nie a vysˇsˇi´ch lˇudsky´ch emo´cii´. Zaradˇuje sa do euro´pskych i svetovy´ch su´radni´c organicke´ho tvaroslovia s orienta´ciou na pratvar a prima´rne sˇtruktu´ry. Rovnako jej mozˇno prisu´ditˇ vlastnostˇ nadviazania na klasicke´ gre´cke socha´rstvo.

Ani talent a silne´ dielo nestacˇili, aby na Slovensku Juraj Rusnˇa´k nepatril medzi obcha´dzany´ch a „vysˇkrta´vany´ch“ autorov, s minimom pri´lezˇitosti´ autorsky vystavovatˇ. Azˇ s pri´chodom Gale´rie Nedbalka sa podarilo zmenitˇ predpoklad, zˇe jeho dielo upadne do zabudnutia. Umozˇnila nielen vy´stavu a trvalu´ insˇtala´ciu jeho so^ch, ale aj vydanie odbornej monografie a tejto publika´cie..
Galerie Nedbalka


Potřebujete poradit?

+420 725 593 955
info@iumeni.cz

iUmeni.cz - zbozi.cz