Mimout

Autor: Česky2014neuvedenrating - 5rating - 5rating - 5rating - 5rating - 5 100%

Matúš Zajac patrí k najoceňovanejším slovenským fotografom. Je žiakom Tibora Huszára. Mimo/out je reprezentačná publikácia, ktorá mapuje život komunít na okraji spoločnosti. Silné a autentické výpovede v programovo čiernobielych fotografiách, znepokoja každého. Klaun, po svojom poslednom vystúpení v cirkuse, kde práve po tridsiatich rokoch skončil, intimita lesbického páru, temný svet baletiek, útulok pre bezdomovcov, aj to sú témy, ktoré kniha ponúka.

990 
včetně dph
skladem
Název: Mimout  ISBN: 9788097155490  Jazyk: Česky  Rok:   EAN: 9788097155490  Hmotnost: 1.50 kg  Vazba: vázaná  Počet stran: 200  Rozměr: 300x240  Nakladatel: neuveden
  • Doprava od 95 Kč
  • Výdejní místa od 69 Kč
  • Osobní odběr ZDARMA
  • Doprava ZDARMA od 2500 Kč
informace ke knize

Detail knihy ~ Mimout, Matúš Zajac

Takto zamerana´ tvorba bola vy´sledkom mysˇlienkove´ho stotozˇnenia sa so zˇivotny´mi pochodmi organickej pri´rody, intuiti´vnym spozna´vani´m rastu zˇivy´ch organizmov a ich premien v biorytmoch. Pre Rusnˇa´kovu socha´rsku, ale aj rozsiahlu kresliarsku tvorbu je pri´znacˇne´ retˇazenie do cyklov: Organicke´ formy – Bioformy – Biosˇtruktu´ry – Bioarchitektu´ry – Asocia´cie – Metamorfo´zy.

Jeho dielo zi´skalo insˇpiracˇne´ podnety z tvorby Jeana Arpa, Barbary Hepworthovej, Henryho Moora. Zdroje poucˇenia nacha´- dzal aj v gre´ckej antike. Bohatstvo plasticky´ch predsta´v, ktory´m sa vyznacˇuje celok Rusnˇa´kovho socha´rskeho diela, cˇerpal z kazˇdodenne´ho pravidelne´ho ritua´lu kreslenia. Popri autorstve mnozˇstva volˇny´ch so^ch je umelec aj tvorcom relie´fov a plasti´k v spojeni´ s architektu´rou. Tu uplatnil biomorfne´ tvary rovnako ako tvarove´ riesˇenia, insˇpirovane´ strojovou civiliza´ciou. Za vernostˇ socha´rskemu abstraktne´mu prejavu v rozkvete normaliza´cie zaplatil vysoku´ danˇ – jeho diela nemali pri´stup do vy´stavny´ch sieni´ azˇ do roku 1988. V su´cˇasnosti je umelec povazˇovany´ za jedne´ho z najdo^lezˇitejsˇi´ch reprezentantov socha´rstva prima´rnych sˇtruktu´r druhej polovice 20. storocˇia na Slovensku. Gale´ria Nedbalka ma´ trvalu´ za´sluhu o prinavra´tenie Rusnˇa´kovej tvorby do nasˇej vy´tvarnej kultu´ry.

Mimout

Recenze knihy ~ Mimout, Matúš Zajac

rating - 5rating - 5rating - 5rating - 5rating - 5 100%

„Dobrá fotografie vždy potěší..“

Ověřený zákazník  24.5.2021  Heureka.cz