Mimout

rating - 5rating - 5rating - 5rating - 5rating - 5 100%
Autor
InformaceČesky, 2014
PopisMatúš Zajac patrí k najoceňovanejším slovenským fotografom. Je žiakom Tibora Huszára. Mimo/out je reprezentačná publikácia, ktorá mapuje život komunít…
více informací
Dostupnostskladem
Cena s DPH
990
Změna měny Platba v EUR

Dárek k tomuto zboží ZDARMA
"originální autorská záložka do knihy"


Nakladatelneuveden
ISBN9788097155490
EAN9788097155490
JazykČesky
Rok vydání
Hmotnost1.50 Kg
Rozměr300x240
Vazbavázaná
Počet stran200

Bližší informace o knize "Mimout"

Matúš Zajac patrí k najoceňovanejším slovenským fotografom. Je žiakom Tibora Huszára. Mimo/out je reprezentačná publikácia, ktorá mapuje život komunít na okraji spoločnosti. Silné a autentické výpovede v programovo čiernobielych fotografiách, znepokoja každého. Klaun, po svojom poslednom vystúpení v cirkuse, kde práve po tridsiatich rokoch skončil, intimita lesbického páru, temný svet baletiek, útulok pre bezdomovcov, aj to sú témy, ktoré kniha ponúka. Mimout, autor Matúš Zajac.


Anotace knihy " Mimout, autor Matúš Zajac"

Takto zamerana´ tvorba bola vy´sledkom mysˇlienkove´ho stotozˇnenia sa so zˇivotny´mi pochodmi organickej pri´rody, intuiti´vnym spozna´vani´m rastu zˇivy´ch organizmov a ich premien v biorytmoch. Pre Rusnˇa´kovu socha´rsku, ale aj rozsiahlu kresliarsku tvorbu je pri´znacˇne´ retˇazenie do cyklov: Organicke´ formy – Bioformy – Biosˇtruktu´ry – Bioarchitektu´ry – Asocia´cie – Metamorfo´zy.

Jeho dielo zi´skalo insˇpiracˇne´ podnety z tvorby Jeana Arpa, Barbary Hepworthovej, Henryho Moora. Zdroje poucˇenia nacha´- dzal aj v gre´ckej antike. Bohatstvo plasticky´ch predsta´v, ktory´m sa vyznacˇuje celok Rusnˇa´kovho socha´rskeho diela, cˇerpal z kazˇdodenne´ho pravidelne´ho ritua´lu kreslenia. Popri autorstve mnozˇstva volˇny´ch so^ch je umelec aj tvorcom relie´fov a plasti´k v spojeni´ s architektu´rou. Tu uplatnil biomorfne´ tvary rovnako ako tvarove´ riesˇenia, insˇpirovane´ strojovou civiliza´ciou. Za vernostˇ socha´rskemu abstraktne´mu prejavu v rozkvete normaliza´cie zaplatil vysoku´ danˇ – jeho diela nemali pri´stup do vy´stavny´ch sieni´ azˇ do roku 1988. V su´cˇasnosti je umelec povazˇovany´ za jedne´ho z najdo^lezˇitejsˇi´ch reprezentantov socha´rstva prima´rnych sˇtruktu´r druhej polovice 20. storocˇia na Slovensku. Gale´ria Nedbalka ma´ trvalu´ za´sluhu o prinavra´tenie Rusnˇa´kovej tvorby do nasˇej vy´tvarnej kultu´ry..
neuveden

Recenze knihy: Mimout


rating - 5rating - 5rating - 5rating - 5rating - 5 100%, Ověřený zákazník, 24.05.2021, Heureka.cz
Dobrá fotografie vždy potěší..

Potřebujete poradit?

+420 725 593 955
info@iumeni.cz

iUmeni.cz - zbozi.cz